31-10-2017 - 01:45

BCH Đảng bộ xã Đức hòa nhiệm kỳ 2015-2020

Các thành viên BCD Đảng bộ

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đức hòa đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020