22-03-2019 - 15:37

Đại hội Đại biểu Mặt trận tổ quốc xã Đức Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 21Thành Công tốt đẹp . Đại hội bầu Đ/c Trần Lê Nam giữ chức chủ tịch UBMTTQ xã-22/3 năm 2019 Đại hội mặt trận tổ quốc xã Đức Hòa

 

CACS ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ ĐỨC HÒA NHIỆM KỲ 2019 - 2021

Đội văn nghệ thôn Thượng Lĩnh chào mừng Đại hội MTTQ xã Đức Hòa nhiệm kỳ 2019 - 2024

                                                                           Ảnh: Ảnh Kỳ Sơn