11-06-2019 - 10:01

ĐẠI HỘI KHUYỄN HỌC XÃ ĐỨC HÒA NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Đại hội đã bầu Đ/c Đoàn Thị Hương Lan

ĐẠI HỘI KHUYẾN HỌC NHIỆM KỲ 2019 - 2024

XÃ ĐỨC HÒA