26-09-2019 - 08:54

Hội khuyến học xã Đức Hòa tổ chức trao thường cho các giáo viên và học sinh có thành tích trong công tác dạy và học năm hoc 2018 - 2019

Hội khuyến học xã Đức Hòa tổ chức trao thường cho các giáo viên và học sinh có thành tích trong công tác dạy và học năm hoc 2018 - 2019

  Hội khuyến học xã Đức Hòa tổ chức trao thường cho các  giáo viên và học sinh có thành tích trong công tác dạy và học năm hoc 2018 - 2019

Đ/c Đoàn Tử Hòa Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã phát biểu tạ ilễ  Vinh danh và phát thưởng cho các  giáo viên và học sinh có thành tích trong công tác dạy và học năm hoc 2018 - 2019

Đ/c Phó chủ tịch hội khuyến học báo cáo công tác huyến học của xã nhà trong thời gian vừa qua

Vinh danh những giáo viên có thành tích trong công tác dạy học năm 2018 - 2019

Toàn xã có 6 em đậu đại học, 4 em học giỏi tỉnh 38 học sinh giỏi huyện 

Bài và ảnh : Kỳ Sơn