26-02-2019 - 03:35

Ngày 25 tháng 02 năm 2019 Đoàn xã Đức hòa tổ chức Đại hộ LHTN Việt Nam

Đức hòa tổ chức Đại hộ LHTN Việt Nam thành công tốt đẹp,

                

 

Ngày 25 thangd 02 năm 2019 Đoàn xã Đức Hòa đã tổ chức thành công Địa hội Liên hiệp thanh niên , Đại hội đã bầu Đồng chí Phạm Thị Khuyên Làm Chủ tịch hội .

                                                                                                   Bài và ảnh : Kỳ Sơn