16-02-2019 - 14:46

Ra quân làm giao thông nông thôn năm 2019

Ngày 15/02/2019 Xã Đức Hòa tổ chức ra quân làm giao thông nông thôn năm 2019

                                             

Ra quân làm giao thông nông thôn năm 2019

                                                                                                               Ảnh : Kỳ Sơn