25-06-2019 - 08:46

THỰC HIỆN TỐT 5 KHÔNG 3 SẠCH CỦA CHI HỘI PHỤ NỮ THÔN TRẠI TRẮN

CÂU LẠC BỘ 5 KHONG 3 SẠCH CHI HỘI PHỤ NỮ THÔN TRẠI TRẮN TỔNG DỌN VỆ SINH

Chi hội phụ nữ thôn Trại Trắn thực hiện 5 không 3 sạch